Detský rybársky krúžok " ALCEDO   ZVOLEN "

Od roku 2008 je v centre voľného času Domino Zvolen ( https://cvcdominozv.edupage.org/? ) založený detský rybársky krúžok „ Alcedo Zvolen “, ktorý pomáha deťom vo veku od 7 do 15 rokov získať rybárske vedomosti a zručnosti. Práca mládeže v našom krúžku je zameraná na praktické činnosti ako v teréne tak aj teoretické vzdelávanie v priestoroch nášho centra. Naše vzdelávanie sa venuje úlohám z rybárskeho zákona, biológie rýb, rybolovnej techniky a lovu rýb . Venujeme sa aj príprave športových rybárov, ktorí sa môžu zúčastňovať na rybárskych súťažiach organizovaných centrom DOMINO ako aj súťaží ktoré organizuje Slovenský rybársky zväz. Okrem rybolovnej prípravy mládeže sa aktívne venujeme aj problematike ochrany rýb a životného prostredia v okolí vodných tokov a nádrží. DRK Alcedo úzko spolupracuje s mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen. 

Prirodzený záujem detí o prežitie skvelých, letných prázdnin nás inšpiroval k príprave letných rybárskych táborov o ktoré majú deti každoročne veľký záujem.

 Na záver patrí veľká vďaka organizáciám, ktoré nás podporujú: CVČ Domino Zvolen, MsO SRZ Zvolen, Komunitná nadácia Bratislava a Základné školy v našom okrese. Ďakujeme aj rodičom a dobrovoľníkom, ktorý nám v minulosti pomáhali a podporovali našu prácu.

Vedúci krúžku : Ondráčka Peter