Kódex rybára

08.11.2010 16:42

Športový rybár pozná Zákon o rybárstve, naň nadväzujúci vykonávaciu vyhlášku a zväzový alebo miestny rybársky poriadok a riadi sa ich ustanoveniami.


Športový rybár prispieva k ochrane životného prostredia, zachováva poriadok, správa sa ohľaduplne a šetrne k prírode, je jej ochrancom, neznečisťuje vodu a jej okolie odpadkami, dbá na to, aby tak nerobili aj ostatní, sám iniciatívne zjedná nápravu, upozorní alebo odstráni príčiny, a zúčastňuje sa na brigádnickej činnosti.


Športový rybár, dodržiava zásady slušného správania sa a je tolerantný a slušný k druhým ľuďom. Ku kolegom sa správa zdvorilo a neznevažuje ich. Netoleruje však ich neetické správanie.


Športový rybár pri spozorovaní úhynu rýb následkom otravy alebo inej havárie, ihneď upovedomí zodpovedných činiteľov alebo organizácie a ak môže príčinu zistí alebo odstráni.


Športový rybár nepovažuje rybolov za zdroj finančných prostriedkov, alebo niečo, čím môže získať inú nenáležitú výhodu. Ryby nevymieňa a nepredáva, aby tak získal finančné prostriedky na alkohol, cigarety, drogy a podobne.


Športový rybár s ulovenými rybami zaobchádza šetrne, nechytá ich do suchých rúk, zbytočne ich neponecháva na suchu, biele ryby nenecháva uhynúť vyhodením na breh, nepoškodzuje ryby vláčením po brehu, netýra ryby pri ich usmrcovaní, vyzdvihovaním nad vodu, nepoškodzuje ryby násilným vyberaním háčika, neprechováva ryby v nevhodných zariadeniach, nepodsekáva ryby.


Športový rybár loví ryby len zákonom povoleným spôsobom, na miestach a v čase keď je to povolené.


Športový rybár nepoužíva ako nástrahu chránené živočíchy s ich vývojovými štádiami, nepoužíva ako nástrahu hospodársky významné druhy rýb a ak ide o ryby, ktoré majú stanovenú lovnú mieru, ryby podmierečné.


Športový rybár rešpektuje režim chyť a pusť, neodnáša a neprivlastňuje si ryby tam ulovené.


Športový rybár je svojím správaním, živým vzorom pre iných občanov, no hlavne deti a mládež.  

—————

Späť